ಹಲಾಲ್ ಎಂದರೇನು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!

Halal ಹಲಾಲ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು ‘ಹಲಾಲ್‘ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ…