2022ರ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ!-Oscar 2022

Oscar Winners 2022 94ನೇ ವರ್ಷದ ಆಸ್ಕರ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ Oscar Winners 2022 ನಲ್ಲಿ CODA ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ…