“ಮನಿ ಹಿಸ್ಟ್”ಸಿರೀಸ್ ಹಾಗೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಚಾಣಾಕ್ಷರು!

Lupin and The Crow Robbery ದಿ ಕ್ರೌನ್’ ಹಾಗೂ ‘ಲುಪಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಜನರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಕೊಲೆ,…