ಈ ಮಹತ್ವದ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು!-Book Day

Book Day ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ದಿನ-Book Day ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ದಿನ, ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ದಿನ ಅಥವಾ…