ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ದಿನ! ಇದರ ಮಹತ್ವವೇನು?

International Forest Day 2022 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ದಿನ ಅರಣ್ಯ ದಿನದ ವೇಗವರ್ಧಕವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2007 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ…