“ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ” ಜಾಗತಿಕ ಅರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ!-World Health Day

World Health Day ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ…