“ಜಡೇಜಾರ”ನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲಾರ!

Ravindra Jadeja ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರವೀಂದ್ರಸಿನ್ಹ್ ಅನಿರುಧ್‌ಸಿನ್ಹ್ ಜಡೇಜಾ (ಜನನ 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1988),…