ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?-PMAY

PMAY ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, 31 ಮಾರ್ಚ್ 2022…

ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ!

Mid Day Meal ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟ ಯೋಜನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ Mid Day Meal ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಊಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು,…