ಕೋವಿಡ್ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಸಿಕೆ “ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್”!

Booster Dose ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ Booster Dose ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೋವಿಡ್ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಡೋಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಲಸಿಕೆ…