ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಡೇಂಜರ್.-Cancer

Cancer ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎನ್ನುವುದು ಅಸಹಜ ಜೀವಕೋಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರೋಗಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವ…