ಇಂದು “ರಾಜಸ್ಥಾನ ದಿವಾಸ್” ಆಚರಿಸಲು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

Rajasthan Diwas ರಾಜಸ್ಥಾನ ದಿವಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನವು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಿಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ‘ರಾಜರ ನಾಡು’ ಅಥವಾ ‘ರಾಜ್ಯದ ನಾಡು’ ಎಂದು…