ಹಿಜಾಬ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ!

Murder threat to hijab jury ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ-Hijab ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದವು ಜನವರಿ 2022 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ…