“ವಿಶ್ವ ಆಸ್ತಮಾ ದಿನ” ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ!

Asthma ಆಸ್ತಮಾ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಆಸ್ತಮಾ ದಿನವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಸ್ತಮಾ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ತಮಾ…