ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೂ ಸಾಲ ಹೇರಲಾಗಿದೆ!

Eshwar Khandre News ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ…