ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ! ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭ.

Mass Wedding ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗಳು ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು…