ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಯೇ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ ?-promise-day

promise-day ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್​ ವೀಕ್  2022 ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರುವೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತು ಆನೆಯಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ…