ದಿನ ನಿತ್ಯದ 10 ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ? ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ!-Heart

Heart ದಿನದ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ,…