ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಚವಾಣ್ಣ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *