ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡವರ ಮನೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *