ಸಿಎಸಕೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *