ವಿಧಾನ ಪರಿಷತನ 14 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಮಾನತು

ಒಂದು ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದರು. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಸಿಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್, ಪಿ ರ್ ರಮೇಶ್, ನಾರಾಯಣ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತರ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊರಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸಭಾಪತಿ ಹೊರಟಿ ಆದೇಶ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *