ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನೆ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಲಿಟೇರಿಗೆ ೫ರೂಪಾಯಿ ರಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹ ಧನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಚವಾಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *